Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voldafarma Werkmij B.V. gevestigd te Dongen (verder te noemen: Voldafarma)

Artikel 1. Algemeen

a. De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Voldafarma uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 332.76645 en worden op verzoek van de wederpartij toegezonden.

b. Wederpartij is gehouden al die gegevens te verstrekken noodzakelijk voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld gegevens ten aanzien van maten, gewichten, ruimtes, verpakkingen en afleveradres. Er worden door Voldafarma geen leveringen bezorgd op postbusadressen. Voldafarma draagt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

c. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Voldafarma eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Voldafarma. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Voldafarma van de bestelling van wederpartij. Voldafarma is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Voldafarma dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

d. Het is wederpartij niet toegestaan producten van Voldafarma te (doen) exporteren, dit op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000, (éénduizend) per geëxporteerde producteenheid, onverminderd het recht van Voldafarma op vergoeding van haar schade en kosten van verhaal.

e. Onder consument wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Herroepingsrecht bij levering van producten

a. Indien wederpartij consument is als bedoeld in deze voorwaarden heeft hij/zij het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten waarvan de verzegeling verbroken is.

b. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van Voldafarma schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van wederpartij is te wijten of anderszins voor risico van wederpartij komt, zal Voldafarma wederpartij hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Voldafarma heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan wederpartij terug te betalen bedrag in te houden.

c. Indien wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld onder 2a gebruik heeft gemaakt, draagt Voldafarma zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door wederpartij aan Voldafarma betaalde bedrag voor dat herroepen product.

d. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van wederpartij.

Artikel 3. Prijzen

Tenzij anders vermeld in offertes of orderbevestiging zijn alle door Voldafarma opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verpakking en transportkosten. Indien er zich na de orderbevestiging door Voldafarma kostprijsverhogende wijzigingen in binnen- of buitenland voordoen, zoals verandering van grondstofprijzen, transporttarieven, belastingtarieven, lonen, salarissen, sociale lasten etc. is Voldafarma gerechtigd die kostprijs-verhogende factoren door te berekenen aan de wederpartij. Indien wederpartij een consument is als bedoeld in deze voorwaarden dan heeft hij/zij het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Toezending van prijslijsten door Voldafarma is niet als een offerte te beschouwen en verplicht haar niet tot levering.

Artikel 4. Levertijd

a. De door Voldafarma opgegeven levertijden zijn steeds als streeftijden te beschouwen en gelden nimmer als fatale termijnen. Voldafarma draagt bij eventuele overschrijding van de streeftermijn geen aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor gevolgschade. De wederpartij vrijwaart Voldafarma jegens eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door Voldafarma.

b. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren.

c. Ingeval van overmacht en niet (tijdig) kunnen leveren of indien (tijdige) levering in redelijkheid niet van Voldafarma gevergd kan worden, heeft Voldafarma de keuze de levering uit te stellen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voldafarma is in beide situaties niet aansprakelijk voor de hierdoor door de wederpartij direct of indirect geleden schade.

Artikel 4. Verzending

De levering van de overeengekomen producten geschiedt franco en aan de eerste deur van het door wederpartij opgegeven adres. De producten komen voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het moment dat deze producten in zijn/haar feitelijke macht of van een door wederpartij ingeschakelde derde komen. Indien de producten door toedoen van wederpartij of door een voor diens rekening komende omstandigheid niet afgeleverd kunnen worden, zal een nieuwe afspraak voor levering worden gemaakt waarbij alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van wederpartij komen.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 5. Reclames

Reclames betreffende transport en/of leveringen moeten uiterlijk 24 uur na ontvangst der producten schriftelijk bij Voldafarma worden ingediend. Ingeval het gebrek niet direct bij aflevering voor wederpartij kenbaar kon zijn dienen reclames schriftelijk en onder behoorlijke omschrijving ervan binnen acht (8) dagen na openbaring van het gebrek plaats te vinden. Na verloop van deze termijn is Voldafarma niet meer gehouden deze in behandeling te nemen. Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Voldafarma de keuze om de geleverde producten te vervangen of het factuurbedrag te crediteren zonder gehouden te zijn tot vervangen van de producten over te gaan.

Artikel 6. Opschorting/Ontbinding

a. Voldafarma is gerechtigd alle leveringen op te schorten totdat wederpartij volledig aan haar/zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

b. Onverminderd de overige aan Voldafarma toekomende rechten, wordt de overeenkomst in ieder geval geacht ontbonden te zijn ingeval de wederpartij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren of indien een (wettelijke) schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard of indien zijn/haar bedrijf wordt stilgelegd.

Artikel 7. Betaling

Behoudens afwijkende afspraken, dienen betalingen zonder korting of verrekening te geschieden op de door Voldafarma op haar offerte cq opdrachtbevestiging aangegeven wijze. Het is de wederpartij niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet als een deel van het verkochte wordt geleverd.

Door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim worden alle vorderingen van Voldafarma onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan Voldafarma toekomende rechten. De wederpartij zal vanaf de dag dat zijn/haar verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente, terwijl vanaf dat moment alle door Voldafarma gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten laste van de wederpartij komen, tot aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten.

Voldafarma behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen niet eerder te leveren dan nadat betaling hiervoor is ontvangen.

Betaalmethode van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van KlarnaAlgemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 8. Exoneratie, overmacht

a. Bij overmacht heeft Voldafarma het recht de betreffende order geheel of gedeeltelijk te annuleren. Ingeval van zulke annulering is Voldafarma niet aansprakelijk voor de eventueel voor de wederpartij daaruit voortvloeiende schade.
Voldafarma is ook niet aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt tengevolge van het niet, of niet op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst door Voldafarma, tenzij haar ter zake hiervan grove schuld of opzet kan worden verweten. Overmacht is in ieder geval aanwezig in de navolgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstakingen, uitsluitingen, verkeersstoornis, verlies of beschadiging tijdens transport, ziekte van personeel, het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers en alle andere buiten de directe controle van Voldafarma liggende omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

b. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde en bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid, is Voldafarma niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Voldafarma in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde.

c. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door Voldafarma aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

Voor het overige vrijwaart wederpartij Voldafarma uitdrukkelijk en volledig. Voldafarma is na levering der zaken niet aansprakelijk voor schade aan wederpartij of derden in persoon of goederen ontstaan, door welke oorzaak dan ook.

Artikel 9. Bevoegde rechter, toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Voldafarma gesloten overeenkomst(en) of door haar uitgebrachte offerte(s) zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in de Rechtbank Tilburg, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.