Privacyverklaring

Voldafarma Werkmaatschappij BV Voldafarma Werkmaatschappij BV, gevestigd aan Gasthuisstraat 19 − 2e etage − 5104HP DONGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.voldafarbalans.nl
Gasthuisstraat 19 − 2e etage
5104HP DONGEN
Tel.: 06 11 41 81 50
voldafarma@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voldafarma Werkmaatschappij BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
− Voor- en achternaam
− Adresgegevens
− Telefoonnummer
− E-mailadres
− IP-adres
− Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voldafarma@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voldafarma Werkmaatschappij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Het afhandelen van uw betaling
− U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
− U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, u kunt dit account zelf verwijderen
− Om goederen en diensten bij u af te leveren
− Voldafarma Werkmaatschappij BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voldafarma Werkmaatschappij BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De door u verstrekte gegevens worden bewaard tot achttien maanden na uw laatste contact met ons of uw laatste bestelling. Voor administratieve bescheiden hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.

Privacyverklaring

Delen van persoonsgegevens met derden
Voldafarma Werkmaatschappij BV verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijv. post- of pakketbesteldienst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voldafarma Werkmaatschappij BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voldafarma@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Een door u aangemaakt account op onze website, kunt u eenvoudig zelf verwijderen door in te loggen op dit account om het vervolgens te verwijderen.

Voldafarma Werkmaatschappij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voldafarma Werkmaatschappij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voldafarma@gmail.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voldafarma Werkmaatschappij BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen